www.udruzenjeknjizarasrbije.org.rs

Vi ste na strani:


Pravilnik o radu Skupštine UKS

Sadržaj Poslovnika o radu Skupštine UKS:

На основу члана 19.  и 59. Статута Удружења књижара Србије (у даљем тексту Удружење), Скупштина Удружења је на својој седници, одржаној дана 25.03.2011.год. усвојила

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се права и дужности чланова Скупштине Удружења, припремање, сазивање и одржавање седница те друга питања значајна за рад Скупштине Удружења.

 

Члан 2.

Одредбе овог Пословника обавезујуће су за све чланове Скупштине.

Одредбе овог Пословника односе се и на друге особе које присуствују или суделују у раду Скупштине без права одлучивања.

 

Члан 3.

О примени Пословника брине председавајући Скупштине.

 

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ

Члан 4.

Скупштину чине редовни чланови са плаћеном чланарином и оснивачи некадашњег Удружења књижара Југославије.

 

Члан 5.

У извршавању својих дужности, члан Скупштине има право и обавезу да учествује у раду и одлучивању Скупштине заступајући своја уверења и гледишта. У складу са тим :

 

 • има право да присуствује и учествују у раду на седницама Скупштине,
 • има право да иницира расправе о питањима из делокруга Скупштине, те предлаже решења, закључке, одлуке и опште акте,.
 • дужан је да преузме обавезе, извршава поверене задатке и учествује у активностима Скупштине,
 • има право да буде редовно и правовремено обавештаван о свим питањима и проблемима из делокруга Скупштине.

 

РАДНА ТЕЛА

 

Члан 6.

Радна тела Скупштине су председништво, верификациона комисија и записничар.

 

Члан 7.

Радом Скупштине руководи председништво од 5 чланова и то председник и потпредседник Удружења и још три члана Скупштине.

Три од пет чланова председништва и председавајућег Скупштине бира Скупштина јавним гласањем – акламацијом на предлог Управног одбора.

 

Члан 8.

Чланове верификациине комисије и записничара бира Скупштина јавним гласањем на предлог Управног одбора.

Верификациона комисија  има два члана.

Верификациона комисија утврђује кворум за пуноважно одлучиванње, ток и завршетак седнице.

Записничар води записник о раду Скупштине.

 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Члан 9.

Скупштина ради и одлучује на седницама.

 

Члан 10.

Седнице Скупштине сазива Управни одбор.

Одлука о сазивању Скупштине објављује се 30 дана пре одржавања изборне Скупштине, односно 15 дана пре одржавања радне Скупштине, ако овим пословником или Статутом није другачије утврђено.

 

Члан 11.

Управни одбор или председник Удружења сазивају редовну радну седницу Скупштине два пута годишње – пролећну седница Скупштине и јесењу седнице Скупштине односно редовну изборну Скупштину сваке четири године.

Управни одбор или председник Удружења сазивају ванредну радну седницу :

 • када оцене да је то неопходно
 • када сазивање Скупштине захтева најмање 1/3 чланова Скупштине и то у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.

 

Члан 12.

Седница Скупштине сазива се писаним позивом који садржи место и време одржавања седнице као и предлог дневног реда.

Позив којим се сазива седница Скупштине секретаријат Удружења доставља члановима Удружења и другим позваним лицима најмање 15 дана пре одржавања седнице поштом, факсом или електронском поштом.

 

Члан 13.

Пошто отвори седницу, пре утврђивања дневног реда, председавајући Скупштине, по извештају верификационе комисије, утврђује да ли седници присуствује довољан број чланова Скупштине за пуноважан рад и одлучивање.

Скупштина може да заседа и правоваљано одлучује  ако је на седници присутно више од  половине чланова Скупштине Удружења.

Ако на седници Скупштине није присутно више од половине чланова, седница Скупштине се одлаже за пола сата.

Након тога Скупштина правноснажно одлучује без обзира на број чланова.

Чланови Скупштине који дођу или оду са седнице након утврђивања кворума, било на почетку или у току трајања седнице, дужни су да се јаве верификационој комисији приликом доласка или одласка.

Уколико члан Скупштине трајно напушта седницу дужан је да о томе обавести верификациону комисију.

 

Члан 14.

Дневни ред се усваја на почетку седнице већином гласова присутних чланова Скупштине.

Пре усвајања предложеног дневног реда сваки члан Скупштине може предложити допуне дневног реда.

Предлагач је дужан да допуну образложи у излагању које може трајати највише пет минута.

Скупштина се прво изјашњава о предложеним допунама дневног реда.

Дневни ред се утврђује већином гласова чланова Удружења.

 

Члан 15.

Након усвајања дневног реда седнице Скупштине, прелази се на расправу о појединим тачкама, по редоследу који је утврђен дневним редом.

О свакој тачки дневног реда, пре одлучивања, председавајући отвара расправу која траје све док има пријављених говорника, након чега председавајући закључује расправу.

 

Члан 16.

Нико не може да говори на седници Скупштине пре него што затражи и добије реч од председавајућег.

Пријаве за реч подносе се дизањем руке.

Пријаве за реч подносе се све до закључења расправе.

Председавајући даје реч говорницима по редоследу пријаве за расправу.

Председавајући може, уколико процени да је сврсисходно, да да реч мимо реда пријављивања :

 • члану Скупштине ако се ради о повреди овог Пословника,
 • члану Скупштине чије су тврдње оспорене или чије име је споменуто уколико затражи реплику,

Учесник у расправи треба да говори само о питању које је предмет расправе и то кратко и без понављања излагања која су већ изнета на седници и дужан је да се држи предмета расправе.

Ако се говорник удаљи од предмета расправе председавајући ће га опоменути и позвати да се држи предмета расправе односно заврши своје излагање, а у поновљеном случају може му одузети реч,

По правилу нико не може говорити о истом предмету расправе више од два пута, осим уз посебно одобрење председавајућег.

 

Члан 17.

За повреду реда на седници председавајући може дати опомену и одузети реч свакоме ко се не придржава реда.

Опомена се може изрећи лицу које својим понашањем или говором нарушава ред и које се не придржава дневног реда или одредаба овог пословника.

Реч се обавезно одузима лицу које након изречене опомене и даље нарушава ред.

За тежу повреду реда на седници Скупштине, на предлог председавајућег, Скупштина може већином гласова изрећи меру удаљавања са седнице.

Особа којој је изречена мера удаљавања са седнице, дужна је одмах напустити просторију у којој се седница одржава. Председавајући ће наставити са радом седнице тек пошто изречена мера буде извршена.

Све изречене мере уносе се у записник.

 

Члан 18.

У току седнице Скупштине могу учествовати и друга лица која могу својим радом на седници допринети квалитету рада али без права одлучивања.

 

Члан 19.

После закључења расправе прелази се на гласање о предлогу.

О предлогу се гласа у целини.

Ако су на предлог стављене примедбе, најпре се гласа о њима и то редоследом којим су поднете, а затим о предлогу у целини.

 

Члан 20.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова Скупштине, осим ако овим Пословником или Статутом није другачије предвиђено.

Чланови Скупштине гласају на тај начин што се изјашњавају за или против предлога одлуке или се уздржавају од гласања.

 

Члан  21.

Гласање на седницама Скупштине је јавно, осим ако овим Правилником или Статутом није другачије предвиђено, односно ако Скупштина одлучи већином гласова присутних чланова Скупштине да је гласање о појединим питањима тајно.

 

Члан 22.

О раду седнице Скупштине води се записник, а о току седнице сачињава се аудио запис.

Записник о раду седнице Скупштине води записничар а потписује га председавајући.

У записник о седници уносе се : број седнице, датум и место одржавања седнице, време почетка седнице, податак о томе ко је присутан, односно одсутан, дневни ред, ток разматрања  појединих питања из дневног реда, донете одлуке и закључци, издвојена мишљења појединих чланова, остали важнији догађаји на седници и време закључења седнице.

 

Члан 23.

Записник седнице Скупштине усваја се на првој следећој седници Скупштине.

Записник је усвојен уколико на њега нису стављене примедбе односно уколико су у њему сагласно усвојеним примедбама, извршене одговарајуће измене.

 

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 24.

Седнице Скупштине су јавне.

Изузетно, када то захтева садржај дневног реда, седнице Скупштине могу бити затворене за јавнност.

 

Члан 25.

Јавност Скупштине се остварује :

 • обавештавањем чланова Удружења о одржавању седница и дневним редом, путем поште, званичне интернет презентације Удружења, електронском поштом и на друге прикладне начине,
 • достављањем позива позива и писаних материјала за седнице члановима Скупштине и другима чији су материјали на дневном реду,
 • обавештавањем чланова Удружења о одлукама и закључцима седнице путем поште, званичне интернет презентације Удружења,електронском поштом и на друге прикладне начине

Јавност рада Скупштине обезбеђује секретар Удружења.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Одредбе овог Пословника тумачи Скупштина.

Измене и допуне Пословника врши Скупштина по поступку и на начин његовог доношења.

 

Члан 27.

Овај Пословник се сматра усвојеним када се за њега изјасни више од половине присутних чланова Скупштине а ступа на снагу и примењује се даном доношења.

 

У Београду,                                                    Председник Скупштине Удружења

дана _______________ год.                               ________________________